15 Mar

Anyakönyvi ügyek (születés, házasságkötés, válás, elhalálozás hazai anyakönyvezése)

 

Hazai anyakönyvezés

 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) a hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni. A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, de tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására. A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé történő megküldésében működik közre. Az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu 
A központi ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly körút 11. (vagy bármely hazai anyakönyvi hivatal)
A központi ügyfélfogadás ideje: szerda 08.30-12.00 óra
Telefonszámok egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgárságot szerzett ügyfelek hazai anyakönyvi ügyében: (+36 1) 323 3168 (további információ: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/e-o-h-o-t-f-foosztaly); egyéb hazai anyakönyvezési ügyben: (+36 1) 323 3176.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat, vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, és a kérelmező részére nem adható vissza.

Nagykövetségünk Konzuli Hivatalában az ügyfélfogadás folyamatos, külön időpont foglalása nem szükséges. A konzul hétfőtől csütörtökig 8:30-16:30 óra között, pénteken 8:30-14:00 óra között áll rendelkezésre anyakönyvi ügyekben. Kérjük, a Közös Vízumközpont ügyfélszolgálatán szíveskedjenek jelezni, hogy anyakönyvi ügyekben a konzulhoz érkeztek. A magyar állampolgárok ügyintézése soron kívül történik.

Születés hazai anyakönyvezése

A Moldovai Köztársaságban az újszülöttek moldovai születési anyakönyvi kivonatát (Certificat de Nastere) a lakóhely szerinti anyakönyvi szolgálatnál (http://www.stare-civila.gov.md/) lehet kikérni. Ezt az okiratot nem kell Apostille-tanúsítvánnyal ellátni, arról Konzuli Hivatalunk hiteles fordítást készít.

Az újszülött születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a magyar állampolgár szülő kezdeményezi, azonban a konzul előtt mindkét szülőnek meg kell jelennie, és az adatlapokat a konzul előtt kell aláírniuk.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez
 • adatlap a gyermek nyilvántartásba vételéhez
 • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat (Certificat de Nastere),
 • a szülők személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, amely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány),
 • amennyiben a gyermek házasságban született, a magyar házassági anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata, ha az már rendelkezésre áll (ha nem: lásd a Házasság hazai anyakönyvezése részben),
 • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan tett apai elismerő nyilatkozat, vagy a külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat hiteles magyar nyelvű fordítással, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet hiteles magyar fordítással.

Az eljárás díjmentes. 

6 év alatti gyermekek részére, születésének hazai anyakönyvezési eljárásával egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával indítható az útlevéleljárás is.

Házasság hazai anyakönyvezése

Az a magyar állampolgár, aki a Moldovai Köztársaságban tervez házasságot kötni, a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvi szolgálatnál (http://www.stare-civila.gov.md/) kaphat pontos tájékoztatást a házasságkötés feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). A Moldovai Köztársaságban a házasságkötés alkalmával a házaspár házassági anyakönyvi kivonatot (Certificat de Casatorie) kap. A házasság hazai anyakönyvezési eljárásában az illetékes magyar hatóság a nemzetközi házassági anyakönyvi kivonatot Apostille-tanúsítvány nélkül elfogadja, hiteles fordítást Konzuli Hivatalunkban készítünk.

Az eljárás során a házaspár mindkét tagjának személyesen kell megjelennie a konzul előtt, és az adatlapokat a konzul előtt kell aláírniuk.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez 
 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (Certificat de casatorie),
 • a kérelmező és házastársa személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, amely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány),
 • a magyar állampolgár házastárs magyar születési anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata,
 • a házasságkötés előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú a kérelmező; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező (hajadon/nőtlen családi állapotot nem kell igazolni).

Az eljárás díjmentes.

Amennyiben a magyar állampolgár házastárs külföldön történt születésének hazai anyakönyvezésére nem került még sor Magyarországon, úgy a házasság anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet is be kell nyújtania. A házassági névre kiállítandó új útlevél iránti kérelmet a házasságkötésnek a hazai anyakönyvezési eljárását követően lehet előterjeszteni.

Válás hazai anyakönyvezése

A külföldön történt házasságfelbontás tényét Magyarországon anyakönyveztetni kell. Fontos, hogy amennyiben a külföldi bontóítélet nem rendelkezik a névviselésről, úgy a válás hazai anyakönyvezése adatlapon jelezni szükséges a házasság felbontása után viselni kívánt nevet.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a válás hazai anyakönyvezéséhez 
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással (Apostille nem szükséges),
 • a kérelmező és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolata.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje meghosszabbodik, és a csatolandó iratok köre is kiegészül (lásd a házasság hazai anyakönyvezése pontot).

Az eljárás díja anyakönyvi kivonat kiállítása nélkül 9 EUR, új anyakönyvi kivonat kiállításával 16 EUR.

Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a haláleset hazai anyakönyvezéséhez 
 • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirat,
 • az elhunyt személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes okmány,
 • eredeti halotti anyakönyvi kivonat (Certificat de Deces),
 • az elhunyt magyar születési/házassági anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a haláleset időpontjában fennálló családi állapotot igazoló okirat, kivéve, ha az elhunyt hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt.

Az eljárás díjmentes.

Kapcsolódó ügyek

Aláírás-hitelesítés

Bármely magyar vagy külföldi állampolgár személyesen felkeresheti bármelyik magyar külképviseletet aláírásának hitelesítése céljából. A hitelesítés feltétele, a személyesen, a konzul jelenlétében történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány – útlevél, személyazonossági igazolvány, jogosítvány, tartózkodási engedély – bemutatása, valamint a hitelesítés díjának befizetése. 

Hivatalos iratok beszerzése Magyarországról

Anyakönyvi kivonat

A Magyarországról beszerezni kívánt anyakönyvi kivonat kérelmezéséhez a megfelelő adatlap kitöltése szükséges. A kitöltött adatlapot a lakóhely szerint illetékes magyar külképviselethez kell továbbítani.

Csak olyan anyakönyvi kivonat kiállítását kezdeményezhetjük, amely a Magyar Köztársaság jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzíti. (A kötelező állami anyakönyvezés 1895 óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték be. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelmében minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.)

A kérelemben minden esetben kérjük jelezni, hogy milyen célból kerül kérelmezésre a kivonat. Az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket a kiállító magyarországi hivatalhoz továbbítjuk. A kért kivonat általában 8-12 hét alatt érkezik meg, erről a külképviselet minden esetben tájékoztatja a kérelmezőt.

Kérelmezéshez szükséges adatok:

- születési anyakönyvi kivonathoz: név (névváltozás esetén az eredeti név),  születési hely (Budapest esetén a kerület is!), születési idő (év, hó, nap), anyja neve, apja neve;

- házassági anyakönyvi kivonathoz: mindkét fél neve (leánykori vagy előző név is), a házasságkötés helye (Budapest esetén a kerület is!), a házasságkötés ideje;

- válási okirathoz: a házassági anyakönyvi kivonatnál közölt adatok, továbbá közölni kell a házasságot felbontó bíróság pontos nevét, az ügyirat számát és az ítélet keltét;

- halotti anyakönyvi kivonathoz: az elhunyt neve (előző vagy leánykori név is), az elhalálozás helye (Budapest esetén a kerület is!), az elhalálozás ideje.

A pontatlan adatok megadása az eljárást rendkívüli módon (akár hónapokkal is) késleltetheti.